About Programs

Terma dan Syarat – Peraduan “Muat turun, Daftar dan Menang” Aplikasi PLUS.

 

Penganjur & Syarat Kelayakan

 1. Penganjur Peraduan ini adalah Projek Lebuhraya Usahasama Berhad (“PLUS Berhad”) Menara Korporat, Persada PLUS, Persimpangan Bertingkat Subang, KM15, Lebuhraya Baru Lembah Klang, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia (“Penganjur”).
 2. Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas, pada tarikh penyertaan, kecuali kakitangan Penganjur dan kakitangan Kumpulan Syarikat PLUS Malaysia Berhad (“PLUS”) (termasuk ahli keluarga terdekat mereka).

 

Tempoh

 1. Peraduan “MUAT TURUN, DAFTAR DAN MENANG” akan berlangsung mulai 4 Disember 2017 sehingga 28 Januari 2018 “Tempoh Peraduan”) dan adalah tertakluk kepada terma dan syarat berikut (“Terma dan Syarat”).
 2. PLUS Berhad berhak untuk memendek atau memanjangkan Tempoh Peraduan tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima selepas Tempoh Peraduan tidak layak memenangi sebarang hadiah yang ditaja.

 

Cara Menyertai Peraduan & Kriteria Kemenangan

 1. Peraduan “Muat turun, Daftar dan Menang”.
  1. Pengguna Facebook dan Instagram melihat “posting” peraduan (“POST”) dalam bentuk “Carousel” dan dipaparkan di Facebook/Instagram.
  2. Pengguna dikehendaki untuk Click pada butang “Install Now” dan sila muat turun aplikasi PLUSMobile di Apple Store/Google Play.
  3. Pengguna hendaklah daftar sebagai rakan PLUSMiles melalui aplikasi Mobile PLUS yang telah dimuat turun.
  4. Komen #PLUSAppRock pada “posting” peraduan (“POST”) yang dipaparkan di Facebook/Instagram tersebut setelah memuat turun aplikasi Mobile PLUS dan mendaftar sebagai rakan PLUSMiles.
  5. Komen terakhir akan dipilih sebagai pemenang mingguan.

 

 1.        Garis Masa Peraduan “Muat turun, Daftar dan Menang”.

                 Berikut merupakan garis masa peraduan selama 8 minggu dan tarikh pengumuman untuk pemenang mingguan.

 

Minggu Peraduan

Tempoh Peraduan (Bermula jam 12:00:01 waktu Malaysia sehingga jam 23:59:59 waktu Malaysia)

Tarikh Pengumuman Pemenang

Minggu 1

4 DEC – 10 DEC

15 DEC

Minggu 2

11 DEC - 17 DEC

22 DEC

MInggu 3

18 DEC - 24 DEC

29 DEC

MInggu 4

25 DEC - 31 DEC

5 JAN

Minggu 5

1 JAN – 7 JAN

12 JAN 

Minggu 6

8 JAN - 14 JAN

19 JAN

Minggu 7

15 JAN - 21 JAN

26 JAN

Minggu 8

22 JAN - 28 JAN

2 FEB

 

 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta perlu mendaftar sebagai ahli Facebook di www.facebook.com dan Instagram di www.instagram.com
 1. Peserta digalakkan untuk membuka profil sosial media (Facebook & Instagram) mereka selama Tempoh peraduan dijalankan. 
 1. Penyertaan akan dinilai oleh panel pengadil persendirian kami yang terdiri daripada Ketua-ketua Jabatan yang terbabit. 
 1. Setiap peserta dibenarkan mengemukakan lebih daripada satu (1) penyertaan tetapi hanya boleh memenangi satu hadiah sahaja walaupun menghantar beberapa penyertaan. 
 1. Penyertaan tidak boleh mengandungi kandungan yang dianggap – atas budi bicara mutlak PLUS Berhad – sebagai fitnah, lucah, ganas atau tidak sesuai. 
 1. Dengan menyertai Peraduan di atas, peserta bersetuju untuk mematuhi dan terikat kepada Syarat Peraduan dan keputusan PLUS Berhad.

 

 

Hadiah-hadiah

 1. Peraduan “Muat Turun, Daftar & Menang”.

 

Hadiah yang dimenangi:

 

 1. Hadiah Utama – Iphone 8 (1 pemenang)
 2. Hadiah Mingguan – 16 Baucar Petrol bernilai RM1,000 setiap satu

 

Penebusan Hadiah

 

 1.  Dua(2) pemenang untuk hadiah mingguan akan dipilih setiap minggu selama 8 minggu.
 2.  Hanya seorang (1) pemenang akan dipilih untuk memenangi hadiah Utama di mana pemenang dipilih berdasarkan kriteria komen yang terbaik beserta #PLUSAppRocks pada akhir tempoh peraduan.
 3.  Pemilihan pemenang akan dilakukan oleh pihak PLUS sendiri terdiri yang daripada Ketua-Ketua Jabatan yang terlibat.
 4.  Semua keputusan yang dibuat oleh Pihak Penganjur berhubung dengan setiap aspek Peraduan ini adalah muktamad, terikat dan tidak berhak dipertikaikan. Sebarang perbincangan, surat menyurat, pertanyaan, rayuan dan cabaran berkenaan keputusan pihak Penganjur tidak akan dilayan.
 5. Pemenang akan dimaklumkan melalui Laman platform Facebook PLUSMiles dan, Pemenang yang terpilih akan dihubungi oleh PLUS Berhad melalui Facebook (“Pengumuman”). Pemenang akan dikehendaki untuk mendaftar penyertaannya dengan mengemukakan butiran muat turun dan butiran pendaftaran (“Butiran Penyertaan”) melalui “Private Message” di Laman tersebut.
 6. Butiran Penyertaan yang perlu dikemukakan antara lain adalah nama penuh dan nombor telefon yang boleh dihubungi, nombor Mykad dan alamat emel, tangkap layer (“screenshot”) skrin Aplikasi Mobile PLUS dan persetujuan terhadap Peraturan, Terma dan Syarat Peraduan dan Peraturan dalam Polisi Privasi PLUS Berhad.
 7. Pemenang yang gagal menghantar Butiran Penyertaan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh Pengumuman ATAU memberikan Butiran Penyertaan yang tidak lengkap atau tidak tepat akan dibatalkan kemenangan dengan serta-merta.
 8. PLUS Berhad berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan barangan yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan dalam ‘keadaan sedia ada’ dan tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai, kredit, barangan lain atau baucar, sama ada sebahagian atau sepenuhnya.
 9. Peserta hanya layak memenangi satu [1] Hadiah sahaja daripada setiap kategori peraduan sepanjang Tempoh Peraduan.
 10. Semua pemenang mesti mematuhi terma dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan berkenaan, jika ada.  

 

 Liabiliti & Tanggungjawab

 

 1. Pemenang akan bertanggungjawab dan menanggung liabiliti sepenuhnya jika berlaku sebarang liabiliti, kejadian yang tidak diingini, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) akibat mengambil bahagian dalam Peraduan ini, penebusan dan/atau penggunaan hadiah. Pihak PLUS Berhad tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti, kejadian yang tidak diingini, kerugian, kerosakan, tuntutan atau kemalangan (termasuk kematian) dalam apa-apa cara sekalipun.
 2. Semua kos rakaman, pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan/atau sebarang kos, yuran dan / atau perbelanjaan lain yang ditanggung untuk menyertai Peraduan ini dan menuntut hadiah adalah tanggungjawab peserta.
 3. PLUS Berhad tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan, peninggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, capaian tidak izin, atau perubahan komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kepincangan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel atau pemain akibat masalah teknikal atau kesesakan trafik di Internet dan / atau laman web.
 4. Para peserta juga bersetuju bahawa PLUS Berhad tidak bertanggungjawab atas apa-apa kelewatan, kecederaan atau kerosakan kepada peserta dan/atau komputer mana-mana pihak ketiga, sistem komputer atau peralatan yang berkaitan dengan atau akibat daripada akses kepada, penyertaan dalam Peraduan ini, termasuk memainkan atau memuat turun sebarang bahan atau maklumat daripada laman web ini dan berkaitan dengan Peraduan ini, penghantaran / muat naik informasi untuk Peraduan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana kegagalan pelayan (server), kehilangan, kelewatan, kerosakan data atau kerosakan lain.
 5. PLUS Berhad tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kelewatan dan/atau kegagalan menerima penyertaan yang disebabkan oleh ketidakupayaan daripada Pembekal Perkhidmatan Internet masing-masing [ISP] syarikat dan/atau rangkaian telekomunikasi untuk menyediakan internet tepat pada masanya dan/atau cekap perkhidmatan dan / atau telekomunikasi.

 

Hak Penganjur

 

 1. Dengan menghantar penyertaan bagi Peraduan ini, semua peserta adalah bersetuju dan mengakui bahawa semua hak harta intelektual adalah kepunyaan PLUS Berhad. PLUS Berhad mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan, menyunting, mengubah dan menerbitkan karya yang dikemukakan oleh semua peserta , menyiarkan nama-nama peserta, dalam apa-apa cara yang difikirkannya patut bagi apa-apa iklan, perdagangan, tujuan promosi dan untuk apa-apa jua, tanpa sebarang notis kepada peserta dan peserta tidak boleh menuntut hak milik atau apa-apa bayaran atau pampasan untuk bahan tersebut. Bagi mengelakkan keraguan, bahan yang dikemukakan tidak akan diedit untuk tujuan pengadilan.
 2. Pihak PLUS Berhad mempunyai hak untuk mengubah suai, menggantung atau membatalkan Peraduan ini sekiranya ia tidak dapat berjalan seperti yang dirancang, mengalami gangguan atau kerosakan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada jangkitan oleh virus komputer, penggodaman, campur tangan tanpa izin, penipuan, kegagalan teknikal, atau apa-apa sebab yang di luar kawalan PLUS Berhad walaupun selepas usaha terbaik oleh PLUS Berhad telah pun diberikan.
 3. PLUS Berhad berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan penyertaan mana-mana peserta yang didapati atau disyaki menyalahgunakan proses penyertaan Peraduan, operasi Peraduan atau melanggar syarat-syarat berkenaan. Pihak PLUS Berhad juga berhak untuk menamatkan akaun ahli Laman Web mana-mana orang yang semunasabahnya disyaki telah melanggar atau dilanggar mana-mana terma dan syarat-syarat am dan pihak PLUS Berhad berhak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana individu ia percaya telah menjalankan aktiviti penipuan atau lain-lain aktiviti berbahaya dengan Peraduan ini, proses penyertaan Peraduan dan/atau Laman Web.

 

Terma dan Syarat Lain

 

 1. Semua penyertaan yang dihantar mestilah asli dan tidak melanggar mana-mana hak harta intelektual yang dimiliki oleh mana-mana pihak. Para peserta tidak dibenarkan menimbulkan, mengedarkan, mengeluarkan semula atau mengemukakan dalam apa jua cara sekalipun, mana-mana bahan-bahan yang mengandungi hak harta intelek mana-mana pihak lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, atau maklumat proprietari lain yang dimiliki oleh pihak lain tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik hak harta intelektual atau maklumat proprietari. Jika anda percaya bahawa kerja anda telah ditiru dan dipaparkan dengan cara yang melanggar hak harta intelek, sila hubungi PLUS Berhad.
 2. PLUS Berhad, mengikut budi bicara mutlaknya, berhak untuk mengubahsuai Syarat & Peraturan tanpa sebarang notis terlebih dahulu, jika diperlukan untuk kelancaran Peraduan.
 3. Terma & Syarat ini disediakan dalam Bahasa Melayu sahaja.
 4. Keputusan pengadil adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan.
 5. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat Peraduan ini, serta keputusan pihak PLUS Berhad.

 

Kandungan Yang Dilarang

 

 1. Berikut adalah sebahagian daripada senarai kandungan yang diharamkan atau dilarang untuk dipaparkan di Laman Web ini. Sebarang kandungan oleh peserta seperti ini boleh, mengikut budi bicara mutlak PLUS Berhad, menyebabkan kehilangan kelayakan penyertaan. Di samping itu, pihak PLUS Berhad mempunyai hak untuk menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang yang sesuai, mengikut budi bicara mutlaknya, terhadap sesiapa yang melanggar peruntukan ini, termasuk tanpa had, memadam apa-apa komunikasi yang melanggar peruntukan berkenaan dan melaporkan kesalahan tersebut kepada pihak berkuasa undang-undang yang berkenaan. Kandungan yang dilarang adalah termasuk tetapi tidak terhad kepada kandungan yang di atas budi bicara mutlak PLUS Berhad termasuklah:
  1. Melanggar tatacara masyarakat di dalam talian, seperti kandungan yang menggalakkan perlakuan perkauman, politik atau agenda agama, keganasan, bahasa yang tidak baik, ketaksuban, kebencian atau kecederaan fizikal di dalam apa jua bentuk terhadap mana-mana kumpulan atau individu;
  2. Termasuk bahan-bahan yang menyindir/menyinggung perasaan terhadap mana-mana amalan agama dan/atau produk pesaing PLUS Berhad di dalam apa jua medium;
  3. Mengganggu atau menyebabkan gangguan kepada orang lain;
  4. Mengandungi sebarang maklumat yang [1] peserta itu tahu adalah palsu atau mengelirukan, [2] menggalakkan aktiviti haram atau kelakuan yang tidak elok, atau [3] mengancam , berunsur lucah, fitnah, atau sepertinya;
  5. Sebarang salinan tidak sah atau hak cipta orang lain, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, [1] program-program komputer cetak rompak atau pautan kepadanya, [2] maklumat yang memintasi peranti untuk melindungi penyalinan yang dipasang oleh pengeluar, [3] muzik cetak rompak atau pautan kepada fail muzik cetak rompak;
  6. Memaparkan bahan lucah, pornografi atau bahan seksual di dalam sebarang bentuk;
  7. Mengandungi bahan yang mengeksploitasikan orang lain dengan cara seksual atau ganas;
  8. Mengandungi bahan yang menunjukkan atau menggambarkan apa-apa perbuatan yang menyakitkan hati atau ganas sama ada yang melibatkan individu lain atau individu atau haiwan atau tidak;
  9. Menyediakan maklumat pengajaran tentang aktiviti haram seperti membuat atau membeli senjata haram, melanggar privasi seseorang, atau membekalkan atau mencipta virus komputer; dan
  10. Mempamerkan secara terang-terangan situasi/keadaan berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa.

 

 

 

Loading...